ผู้แต่ง - ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต