ผู้แต่ง - ��������������������������� 1 ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������, ���������������������������������������������������������������������������������������������������