ผู้แต่ง - ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������