ผู้แต่ง - ��������������������������������������������� (���. ���. ���������������������)