ผู้แต่ง - ������������������������������������������������������������������