ผู้แต่ง - ������������������������������������������������