ผู้แต่ง - ���������������������������������������������������������������������������������������������������