เทคโนโลยีสารสนเทศ

IC 555 and its applications Basic Version

IC 555 and its applications Basic Version

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมทฤษฎีและหลักการในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ไอซีไทเมอร์ 555 ซึ่งเป็นไอซีเอนกประสงค์ มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง และยังได้รวบรวมโครงงานที่น่าสนใจไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงพอจะเป็นแนวทางสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่อยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และแขนงวิชาอื่นๆ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน