เทคนิควิทยาศาสตร์

หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

(วิทยาทานฐานความรู้ ... หมายเลข 8) หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัมฉบับนี้ จัดอยู่ในขั้นแรกของชุดหนังสือสารสนเทศเชิงควอนตัมสี่ระดับขั้น ที่จัดทำเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการตอบรับต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ฟิสิกส์แขนงใหม่นี้ อันประกอบด้วยบทสรุปงานวิจัย และรายงานการสำรวจสำหรับผู้สนใจงานวิจัยเชิงลึกในขั้นแรก ระดับที่สองคือหนังสือแบบเรียนเชิงเทคนิคสำหรับการศึกษา ขั้นที่สามคือหนังสือบทความทางวิทยาศาสตร์ อภิธานศัพท์ สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาความรู้เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสุดท้ายคือหนังสือบทวิจารณ์ การกำหนดแผนที่นำทางและวางยุทธศาสตร์งานวิจัยทางด้านสารสนเทศเชิงควอนตัมสำหรับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายหรือสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อวิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมต่อไป

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน