การศึกษา

คู่มือ Life in the UK ฉบับแปลภาษาไทย

คู่มือ Life in the UK ฉบับแปลภาษาไทย

การเปลี่ยนสถานะเป็นพลเมืองอังกฤษ หรื อการตั ดสิ นใจที่จะตั้ งถิ่นฐานอยู่ในประเทศนี้ ตลอดไป เป็นเรื่องที่สำาคัญในชีวิตของคุณ หากคุณกำาลังทำาเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นคน อังกฤษ หรือขออนุญาตอาศัยอยู่ที่นี่เป็นการถาวร คุณจะต้องพิสูจน์ ให้เห็นว่าคุณมีความรู้ เกี่ยวกับการดำารงชีวิตในสหราชอาณาจักร หากคุณอาศัยอยู่ในแคว้นอังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ หรือไอร์แลนด์เหนือ คุณสามารถทำาได้สองวิธี คือ: 1. โดยการสอบ Life in the UK 2. โดยการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ที่พูดภาษาอื่นๆ (ESOL) ควบคู่ กับวิชาหน้าที่พลเมือง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน