หนังสือเสียง

ตามรอยบาท พระราชชนนี

ตามรอยบาท พระราชชนนี

หนังสือเสียงตามอัธยาศัยตามรอยบาท พระราชชนนีหมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ตอนที่ 1 ดำรงพระชนมชีพด้วยหลักธรรม

ตอนที่ 2 สมเด็จย่ากับในหลวง

ตอนที่ 3 การทรงงาน

ตอนที่ 4 การวางพระองค์อย่างเป็นกันเอง

ตอนที่ 5 พระเมตตา

ตอนที่ 6 พระราชประวัติพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตอนที่ 7 พระผู้ทรงเปรียบประดุจพรหม

ตอนที่ 8 พระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจ

ตอนที่ 9 หนังสือธรรมะที่สมเด็จย่าทรงโปรดให้สมเด็จพระญาณสังวรแต่ง

ตอนที่ 10 หลักธรรมนำความคิด

ตอนที่ 11 สมเด็จพระญาณสังวรตรัสถึงธรรมะในพระราชหฤทัยของสมเด็จย่า

ตอนที่ 12 การเจริญวิปัสสนากรรมฐานของสมเด็จย่า

ตอนที่ 13 พระคติธรรม

[embedhttps://drive.google.com/file/d/0B8tbu92ld4gXYS1jZWZCZ3FRQ1E/preview" width="325" height="60">

 

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน